Studies and Sketches

Theme: Overlay by Kaira 
Leitrim, Ireland